Disclaimer

In alle openbare publicaties is rekening gehouden met de privacy van levende personen.

Bepaalde verwijzingen in deze Internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de webmaster geen controle heeft. Hij draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid en/of enig ander aspect van de betreffende informatie.

Aanvragen
- Aanvragen voor overname van gegevens of verdere informatie kunnen gericht worden aan de webmaster van deze site.

- Op aanvraag wordt een persoonlijk stamboom-overzicht gemaakt met afbeeldingen. NB Deze, op maat gemaakte, persoonlijke uitgaven zijn i.v.m. privacy alleen beschikbaar voor personen die tot de stamboom behoren.

Persoonlijke gegevens
Op de site zullen geen persoonlijke gegevens komen te staan van levende personen, behoudens de bij de genealogie normale gegevens m.b.t. geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Eventueel zal soms de woonplaats zijn vermeld, doch - zonder toestemming van de persoon zelf - nimmer adres, telefoonnummer of e-mailadres. Bij een enkel verhaal en bij de genealogiegegevens kan gebruik worden gemaakt van foto's die reeds in mijn bezit zijn en/of op het openbare internet zijn te vinden. Indien u een plaatsing van uw foto niet op prijs stelt, stuur dan een e-mail naar de auteur c.q. de webmaster.

Rechten
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de webmaster worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier.

Hoewel bij het gereedmaken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid, volledigheid en/of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie, theorieŽn en/of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Ook m.b.t. tot alle materialen op deze site is gezocht naar rechtenvrije plaatjes, tekeningen en/of foto's. Mochten er zaken op de site staan waar op een of andere wijze toch auteursrechten voor gelden, stuur dan een e-mail naar de auteur c.q. de webmaster, dan wordt e.e.a. gecorrigeerd.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie, theorieŽn en/of meningen.

De webmaster en/of de provider is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie, theorieŽn en/of meningen.
In all public publications the privacy of living persons has been taken into account.

Some links may be leading to sources on the internet that are maintained by third parties and over which the author, i.e. the webmaster, has no control. He is therefor not responsible for the reliability, accuracy, completeness and/or any other aspect of that data.

Requests
- Request to copy data or any other parts from this publication may be send to the author, i.e. the webmaster.

- On request a personal family tree, with a compele set of picturs and photos will be made. Note For reasons of privacy, these, tailor-made, personal publications are only available to persons that are a member of the family tree.

Personal data
At this site there will be no personal data on living persons, except for standard genealogical dat such as birth, marriage, divorce and death. In some cases a residence may be shown,but never adresses, phone numders or e-mail adresses. Occasionally pictures and photographs may be shown, these are from my collection and/or are found in the public internet. In case you want your personal picture removed please send an e-mail to the author, i.e. the webmaster.

Copyrights
No part of this publication may be reproduced, downloaded, stored in a retrieval system, made public, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Although we have been careful compiling this publication, there is no guarantee towards reliability, accuracy and/or completeness of the data, theories and/or opinions in this publication, nor towards the fitness to use these for any purpose or in any situation or application.

Concerning the pictures, photos and other images we have been looking for duty free images. In case incidentally you own the copyright of an image we have used please send an e-mail to the author, i.e. the webmaster, and we will correct this situation.

One can not invoke, for whatever reason,data, theories an/or opinions in this publication.

The webmaster and/or the provider(s) are not responsible for any possible damage, loss and/or other consequences that may occur in case data, theories and/or opinions form this publication are used.

 
www.keevel.eu
 


Auteur/Author & Webmaster
J.J. Keevel.
contact